ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Választási szabályzat


Választási szabályzat

 
VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT

A választás és a szavazás lebonyolításának rendjéről A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének Közgyűlése az Alapszabály 5.3 l) és 5.53 pontjában kapott felhatalmazás alapján az Egyesületnél érvényesülő Választási Szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:


1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1./ Jelen választási szabályzat rendelkezik az egyesületi tisztségviselők megválasztásának részlet szabályairól. Rendelkezéseit az egyesület alapszabályával összhangban kell alkalmazni.

1.2./ A Közgyűlés kivételével az Egyesület szerveinek betöltése a tagok által választott tisztségviselők útján történik.

1.3./ Minden tag választó és választható az Alapszabályban a tisztségre vonatkozóan rögzített feltételek szerint.

1.4./ Az Elnökség, a Felügyelőbizottság és a Jelölőbizottság tagjainak, az egyesületi Küldöttek és Elektorok megválasztása Választó Közgyűlésen történik.
A választó Közgyűlés szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a megbízatási időszakon belül valamely tisztségre megüresedés miatt új tisztségviselőt kell választani.

1.5./ Titkos szavazással kell megválasztani az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjait és póttagjait.

1.6./ Nyílt szavazással kell megválasztani a Jelölőbizottság tagjait és póttagját, a Szövetségi Küldötteket és Elektorokat.

1.8./ Választáskor a szavazás ideje alatt a szavazóhelyiségben a szavazókon, a szavazatszámlálókon és a jegyzőkönyvvezetőn, továbbá a titkos szavazás lebonyolításában segítő személyeken kívül más nem tartózkodhat.

1.9./ Az Egyesület testületi szerveiben a határozathozatal szavazás útján történik.

1.10./ A szavazás eredményeként az Egyesület tisztségviselőjévé válik az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta, de legalább 50% plusz 1 szavazatot.

1.11./ Az Egyesület testületi szerveinek tagjai megválasztásukat követő első ülésükön maguk közül Elnököt - és az Elnökség Alelnököt is - választ. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a tisztségre megválasztott személy nevét, tisztségének megnevezését.


2. A VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

2.1./ Az Elnökség a Választó Közgyűlés tervezett időpontjáról A Jelőlőbizottságot legalább 60 nappal korábban tájékoztatja.
Időközi választás esetén az Elnökség a Jelölőbizottságnak jelzi, hogy valamely tisztség megüresedett és felkéri, hogy annak betöltésére jelöltet állítson.

2.2./ A Jelölőbizottság tagjaira az Elnökség állít jelölteket. Ebben az esetben a Jelölőbizottság értesítése nem szükséges.

2.3./ A Jelölőbizottság legkésőbb 45 nappal a Választó Közgyűlés tervezet időpontját megelőzően kezdi meg munkáját. Javaslatát legkésőbb 30 nappal a választásokat megelőzően az Elnökség elé terjeszti.

2.4./ A Jelölőbizottság javaslatának legalább annyi jelöltet kell tartalmaznia, amennyi a tisztségek betöltéséhez szükséges, ideértve a póttagokat is.

2.5./ A Választó Közgyűlést az Elnökség hívja össze legalább 15 nappal a választás időpontja előtt. A meghívónak az általános tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell a Jelölőbizottság által a jelöltlistára ajánlott személyek nevét és a tisztségre jelöltségüket.

2.6/ A meghívó kiküldése után minden szavazásra jogosult propagandát fejthet ki bármelyik tag jelölése érdekében.

2.7./ Az egyesület Elnöksége köteles gondoskodni a választás lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeiről.


3. A VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSA

3.1./ A Választó Közgyűlést az Egyesület Elnöke nyitja meg. Névsorolvasást rendel el a jelenléti ív alapján, így állapítva meg a jelenlévők tényleges számát és a gyűlés határozatképességét.

3.2./ A választó Közgyűlésen az Elnök javaslata alapján Elnökből és két tagból álló szavazatszámláló bizottságot kell választani. Ha az Elnök által a Szavazatszámláló Bizottsági Elnöknek és tagoknak javasolt személy ellen kifogás merül fel, a Közgyűlés más személyt javasolhat.

3.3./ A szavazatszámláló bizottságot úgy kell összeállítani, hogy elnöke síkírásra és olvasásra képes személy lehet és az Egyesülettel tagsági viszonyban nem állhat. Ha titkos szavazásra kerül sor a Szavazatszámláló Bizottság egyik tagjának a Braille írást ismernie kell, két tagjának síkírást kell tudnia olvasni.
A Választó Közgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság tagjait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel fogadja el.

3.4./ Ezt követően az elnök javaslatot tesz és kér a levezető elnök személyére, aki a szavazók bármelyike lehet - ideértve az Egyesület Elnökét is -, vagy levezető elnök lehet az Egyesülettel kapcsolatban álló nem Egyesületi tag is.

3.5./ A levezető elnök először a jelöltlista összeállítását bonyolítja le. Elsőként az elnökség, ezt követően a Felügyelőbizottság jelöltlistáját állítja össze, majd a küldöttek listáját és az elektorok listáját.

3.6./ A levezető elnök ismerteti a Jelölőbizottság által a szerv tagjaira tett személyi javaslatát, a tisztségre jelöltek nevét.

3.7./ Az előterjesztett lista a tagok javaslatai alapján a Választó Közgyűlésen állított jelöltekkel - kibővíthető.

3.8./ A listára ajánlottaknak a választógyűlésen lehetőséget kell adni, hogy ismertethessék megválasztásuk esetén hogyan segítik az Egyesület tevékenységét, továbbá nyilatkoznia kell, hogy megválasztás esetén a tisztséget elvállalják.
A jelölt a tisztség elvállalásáról a választógyűlés előtt írásban is nyilatkozhat.
Ha a jelölt előzetesen nem tett írásbeli nyilatkozatot a tisztség elvállalásáról és a választógyűlésen nincs jelen akkor a jelölt listára nem vehető fel.

3.9./ Ezt követően a Választó Közgyűlés a jelöltlistára kerülésről szavazással dönt.
3.10./ A Választó Közgyűlésen az ajánlottak a jelöltlistára a jelenlévő tagok legalább egyharmad arányú igen szavazatával kerülhetnek fel. Minden egyes jelölt személyről külön-külön kell szavazni a jelöltlistára történő felkerüléshez.

3.11./ A jelöltlista összeállítása után a levezető elnök elrendeli az Elnökség és a Felügyelőbizottság esetén a titkos szavazást, egyéb esetekben a nyílt szavazást.

4. A TITKOS SZAVAZÁS SZABÁLYAI


4.1./ Titkos szavazás esetén a szavazók részére zárt választási borítékot kell kiosztani. Mindegyik borítékban annyi szavazólapnak kell lennie, ahány jelölt szerepel az elfogadott listán.

4.2./ Egy szavazólapon egy jelölt neve van sík- és pontírásban egyaránt. Mindegyik jelölt neve mellett fel kell tüntetni, hogy melyik tisztségre jelölték (Elnökség tagja, Felügyelőbizottság tagja). Egy jelölt csak egy tisztségre jelölhető.

4.3./ A választási borítékban található egy másik, jól zárható szavazó boríték is. A szavazók a kiválasztott jelöltek nevét tartalmazó szavazólapokat ebbe a szavazó borítékba helyezik bele.

4.4./ A szavazók a tisztségekre külön-külön szavaznak úgy, hogy először az Elnökség tagjaira, ezt követően a Felügyelőbizottság tagjaira szavaznak.

4.5./ A szavazatszámláló bizottság a szavazatok begyűjtésének megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy a szavazóurna üres, sértetlen és leblombált. Ezt a titkos szavazásról felvett külön jegyzőkönyvben is rögzíti.

4.6./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjai mozgó urnában gyűjtik be a szavazóktól a szavazóborítékot úgy, hogy a szavazó dobja be az urna nyílásán a szavazatát.

4.7./ A szavazatok urnába történt begyűjtését követően a Szavazatszámláló Bizottság elvonul a szavazatok összesítésére. A szavazatok összegzését követően a Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyvben rögzíti a megállapításait, a jelöltekre leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát. A jegyzőkönyvet a Szavazatszámláló bizottság mindhárom tagja hitelesíti s annak egy példányát a levezető elnöknek adja át.

4.8./ A megszámlált szavazatokat egy zárt borítékba elhelyezve a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni a választási kifogás jogerős elbírálásáig, azt követően azonban meg kell semmisíteni.

4.9./ A szavazás eredményét a levezető elnök kihirdeti a Közgyűlésen.

4.10./ Amennyiben valamely tisztségre nézve szavazategyenlőség történt és nem dönthető el, hogy a tisztséget ki töltheti be, akkor pótszavazást kell tartani az érintett jelöltek tekintetében. A pótszavazást az előbbi szabályok szerint ugyanazon választási eljárás alatt kell lefolytatni, azzal, hogy új jelölt nem állítható.


5. A NYÍLT SZAVAZÁS SZABÁLYAI

5.1./ Nyílt szavazás esetén a szavazásra jogosultak az ülés megkezdése előtt a jelenléti ív aláírásakor kapott szavazólap felmutatásával adják le szavazatukat.

5.2./ A szavazatszámlálók összegzik a szavazatokat és közlik a levezető elnökkel.

5.3./ A szavazás eredményét a levezető elnök kihirdeti a Közgyűlésen.

5.4./ Amennyiben valamely tisztségre nézve szavazategyenlőség történt és nem dönthető el, hogy a tisztséget ki töltheti be, akkor pótszavazást kell tartani az érintett jelöltek tekintetében. A pótszavazást az előbbi szabályok szerint ugyanazon választási eljárás alatt kell lefolytatni, azzal, hogy új jelölt nem állítható.


6. VÁLASZTÁSI KIFOGÁS ÉS ORVOSLÁSA

6.1./ Amennyiben a szavazó a választás lebonyolítása során rendellenességet tapasztalt, a választást követő 8 napon belül panasszal fordulhat a Jelölőbizottsághoz, mint Választási Bizottsághoz, mely köteles a panaszt 15 napon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről az Elnökséget, valamint a panasztevőt értesíteni.

6.2./ Ha a vizsgálat olyan súlyos szabálytalanságot mutat ki, amely érdemben befolyásolta a választás eredményét, az Elnökségnek intézkednie kell a választás megismétléséről.
A megismételt választásnak az elrendelésének alapjául szolgáló szabálytalanság kiküszöbölésére kell kiterjednie.

6.3./ Amennyiben a választási kifogást a Választási Bizottság elutasítja, de a döntéssel a választási kifogást előterjesztő nem ért egyet, a választási kifogást elutasító döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megyei Törvényszéknél keresetet terjeszthet elő. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

6.4./ A tisztségviselő visszahívására, az időközi választás lebonyolítására jelen választási szabályzat rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Jelen Választási Szabályzat 2021.08.24. napján lép hatályba


Kelt.: Kecskemét, 2021.08.24. napján.

....................................
Egyesület Elnöke

 

doboz alja
oldal alja