ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2016. évi segédeszköz pályázata


PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

 

Pályázati útmutató a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 2016. évi segédeszköz pályázatához

 

Kérjük, kitöltés előtt az alábbi tájékoztatót szíveskedjék figyelmesen elolvasni.

A pályázati adatlap minden pontja kötelezően kitöltendő.

 

A pályázat beadásának időtartama: 2016. február 03. és 2016. november 30.               15. 00 óra között folyamatosan.

 

Kik pályázhatnak:

 

Pályázhat minden olyan látássérült személy, aki a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületében 2016. február 1. napján tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

 

 Nem pályázhat:

A. Nem rendelkezik tagsági viszonnyal a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületénél.

B. Tagsági igazolványának érvényesítése a pályázat kiírása után történt meg.

C. A pályázat kiírását követően került sor a tagsági viszony megkezdésére.

D. Pályázatát nem a 2016-os pályázati adatlapon nyújtotta be.

 

A pályázat benyújtása:

 

A pályázatot személyesen, az egyesület irodájában, ügyfélfogadási időben, vagy postán lehet benyújtani.

Amennyiben a pályázat postán kerül feladásra, a beadási határidő a beérkezési határidőt jelenti!

 

A pályázati anyagot az egyesület honlapjáról:

http://www.bacsvakok.hu/dokumentumok   is le lehet tölteni.

 

Támogatott segédeszközök:

 

A pályázaton az alábbi segédeszközökre igényelhető támogatás:

-         beszélő (órák, mérlegek, stb.), tapintható (órák, háztartási eszközök, stb.),

-         látást segítő (nagyítók, szemüvegek),

-         közlekedést segítő (fehérbotok) eszközök,

-         vakvezető kutya igénylés,

-         speciális szoftverek (jaws for Windows, Magic for windows, talks).

-         iPhone, beszéd program futtatására alkalmas mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek, táblagépek,

Minden egyéb eszköz vásárlása esetén kérjük, hogy érdeklődjön, hogy az beletartozik-e a támogatott eszközök listájába!

 

A pályázati adatlap kötelező mellékletei:

1.     Tagsági igazolvány fényképes és bélyegzővel ellátott oldalának fénymásolata,

 

2.     A vásárolt segédeszközről saját névre kiállított számla.

 

A számla kötelező adattartalma a következő:

 

1) a számla kibocsátásának kelte;

2)  a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

3) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

4) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

5) az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott VTSZ., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazott SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

6)  a teljesítés dátuma, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

7) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

8)  az alkalmazott adó mértéke;

9)  az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

10)  adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása

10  a) mentes az adó alól; vagy

10   b) azután a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;

 

Kizáró okok:

 

- a pályázati adatlap hiányos kitöltése,

- a kötelező mellékletek hiánya,

- a mellékletként becsatolt fénymásolt számla hiányos kitöltése,

- ha a segédeszköz vásárlásáról szóló számla kiállítása a pályázati kiírás keltét, 2016. 02. 03. napját megelőzően történt meg,

- ha a beadott igénylésben szereplő eszköz nem minősül segédeszköznek,

- ha a pályázathoz számla helyett nyugtát vagy blokkot csatolnak.

 

Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlát kiállító szervezet a számlán minden adatot kitöltött-e, mert a hiányosan kiállított számlát nem áll módunkban elfogadni!

 

 

 

 

A pályázaton elnyerhető támogatás:

 

Hiánypótlásra egyszer van lehetőség, azzal a megkötéssel, hogy a hiánypótlásnak is legkésőbb 2016. november 30. napján 15.00 óráig be kell érkeznie az egyesület irodájába.

 

A beérkezett pályázatoknál az alábbi szempontok érvényesülnek:

 

Egy személy több pályázatot is benyújthat a támogatási időszak során, de a támogatás összértéke nem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot. Tehát, egy pályázó a 2016. évben 20.000,- Ft támogatásnál többet nem kaphat.

Az elnökség saját hatáskörben egyénileg bírálja el a pályázatokat az alábbi szempontok alapján:

-         Támogatásra benyújtott segédeszköz értéke

-         Igénylő aktivitása az egyesület életében

-         Korábban elnyert támogatások mértéke

 

A pályázat elbírálása:

 

A pályázat elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik.

A pályázható keretösszeg: 200.000,- Ft.

Az elnökség fenntartja a jogot, hogy:

-  amennyiben a keretösszeg  2016. november 30. előtt kimerülne, újabb forrásokat vonjon be, és a legkésőbb 2016. november 30. napján 15.00 óráig beérkezett pályázatok javára részben vagy egészben azt a pályázók támogatására fordítsa!

-  amennyiben forrást nem tud bevonni, akkor a pályázatot 2016. november 30. napja előtt felfüggessze és a felfüggesztés tényéről az általa működtetett weboldalon, illetve elektronikus hírlevelében  értesítse az egyesület tagságát.

 

Elbírálásra alkalmas pályázat az a pályázat, amely hiánytalanul az elnökség rendelkezésére áll. Az elbírálás csak az esetleges hiánypótlást követően történik meg. A pályázat nyerteseit telefonon vagy e-mailben értesítjük.

Az egyesület elnöksége fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek minősítse és elutasítsa. Az elnökség döntése ellen jogorvoslati kérelemnek helye nincs.

 

A pályázati támogatásból finanszírozott eszköz tulajdonjoga 3 évig másra nem ruházható át, és megléte ez alatt az idő alatt ellenőrizhető.

 

A pályázattal kapcsolatban az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehet érdeklődni:

Az egyesület elnökénél:

elnok@bacsvakok.hu

 

Golovics Márta irodavezetőnél:

info@bacsvakok.hu

+36/76/320708

 

 

Pályázati adatlap

 

1. Személyes adatok

Minden adat kitöltése kötelező! Kérjük nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan töltse ki!

 

Név: .........................................................................

Születési hely, idő:.........................................................

Lakcím:..........................................................................................................................................................................................................

 

 

2. Elérhetőség

Legalább egy elérhetőség megadása kötelező!

 

Telefon:.................................................

E-mail:...................................................

 

 

3. Támogatási információk

Minden adat kitöltése kötelező!

 

A vásárolt segédeszköz pontos megnevezése:

...........................................................................................................

A pályázó indoklása a kért támogatás elnyerésére:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

A 2016. évi tagdíj befizetésének dátuma:..........................................................

 

4. A pályázó nyilatkozata:

Alulírott nyilatkozom, hogy nyertes pályázatom esetén hozzájárulok, hogy nevem, lakhelyem (csak település) és a támogatott segédeszköz megnevezése felkerüljön az egyesület honlapjára.

 

Pályázó aláírásával vállalja, hogy a pályázati kiírást elolvasta, tudomásul vette, rendelkezéseit magára vonatkozóan elfogadja.

 

 

Kelt:..........................                                   Pályázó aláírása:...........................

 

Pályázó képviselőjének aláírása, ha a pályázó kiskorú vagy nem jogosult aláírásra:

.............................................

doboz alja
oldal alja