ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Vakok írását tartalmazó küldemény feladása

2020. november 09. 13:25

Ezen leírás segítséget nyújthat vak és gyengénlátó embertársainknak küldeményeik feladásában. Forrás: Magyar Posta Zrt.

A termék/szolgáltatás definíciója:

Belföldi és nemzetközi viszonylatú, kizárólag a vakok és gyengénlátók
használatára szolgáló, dombornyomású írásokat, véseteket, hangfelvételeket,
különleges papírokat vagy mágneslemezeket és egyéb információhordozókat
továbbá a vak vagy gyengénlátó személyek látásának sérültségéből eredő
problémák leküzdésének céljából készített vagy átalakított berendezést, illetve
felszerelést tartalmazó postai küldemény, amelynek feladója vagy címzettje
vak illetve gyengénlátó személy, illetőleg a vakok hivatalosan elismert
intézménye. Az EU vámhatárán kívüli nemzetközi viszonylatba feladott
bármely tartalmú küldeményekre vonatkozó szerződési feltételeket a jelen
terméklap „vámköteles tartalmú küldemény"-re alkalmazandó kiegészítő
feltételekkel állapítja meg, abban az esetben, ha a célország vonatkozásában
külön vámkezelési szabályokat is figyelembe kell venni.
Vakok írását tartalmazó küldeményként feladható tartalomra vonatkozó
részletes információkról a VAKOK ÍRÁSÁT TARTALMAZÓ KÜLDEMÉNYEK
elérhetőségen lehet tájékozódni.

A termék/szolgáltatás alapdíja:

Díjmentes

Tartalom, csomagolás,lezárás, címzés:

A küldemény tartalmára, csomagolására, lezárására és címzésére vonatkozó
általános feladási feltételekről a Posta honlapján közzétett ÁSZF 3. pontjából,
az 1. SZ. FÜGGELÉK-ből, továbbá a POSTAI SZÁLLÍTÁSBÓL KIZÁRT ÉS
FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ VESZÉLYES ÁRUK
dokumentumból és a
NEMZETKÖZI POSTAI FORGALOMBÓL KIZÁRT, ILLETVE FELTÉTELESEN SZÁLLÍTHATÓ
TÁRGYAK KÖRE
elérhetőségen lehet tájékozódni.
A vakok írását tartalmazó küldeményt úgy kell csomagolni, hogy tartalma
könnyen megtekinthető legyen. A tartalom vizsgálata után a küldeményt a
Posta zárja le.
A küldeményen ragasztott, vagy varrt címirat is alkalmazható

Méret:

Belföldi viszonylatban,
a) a legfeljebb 2 kg tömegű küldemény esetében
legkisebb mérete: 90x140 mm;
legnagyobb mérete: hosszúságban, szélességben és vastagságban
együttvéve 900 mm, de a leghosszabb mérete 600 mm-nél nem lehet
nagyobb;
Tekercs alakban a hosszúsága és az átmérő kétszerese együttvéve
legalább 170 mm, legfeljebb 1040 mm, a hossza legalább 100 mm,
legfeljebb 900 mm lehet.
b) a 2 kg-ot meghaladó tömegű küldemény esetében megegyezik az MPL
postacsomag terméklapján megtalálhatóakkal.
Nemzetközi viszonylatban,
legkisebb mérete: 90x140 mm;
legnagyobb mérete: hosszúságban, szélességben és vastagságban
együttvéve 900 mm, de a leghosszabb mérete 600 mm-nél nem lehet
nagyobb. Tekercs alakban a hosszúsága és az átmérő kétszerese együttvéve
legalább 170 mm, legfeljebb 1040 mm, a hossza legalább 100 mm, legfeljebb
900 mm lehet.

Tömeg:

Legfeljebb 7 kg/küldemény

Igénybevételi helyek

Felvételi pontnak minősülő postai szolgáltatóhelyek

Feladást igazoló okirat,címirat, kísérő okirat, műszaki dokumentáció

Nemzetközi viszonylatba feladásra szánt nem vámköteles tartalmú könyvelt
küldemény papíralapú feladást igazoló okirattal vagy olyan elektronikus
feladójegyzékkel adható fel, amely a TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ 2019. július 1-
jét követő feltételeinek megfelel.
Vámköteles tartalmú küldemény papíralapú feladást igazoló okirattal vagy
kizárólag olyan elektronikus feladójegyzékkel adható fel, amely a
TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ 2020. szeptember 10-ét követő feltételeinek
megfelel. Vámköteles tartalmú küldemény papíralapú feladást igazoló okirattal
történő feladását a Posta a honlapján közzétett ÜZEMSZERŰEN MŰKÖDŐ
FELVÉTELI HELYEK
dokumentumban „Központok" részben feltüntetett felvételi
helyek esetében nem biztosítja.
A Posta honlapján közzétett POSTALISTA „T" oszlopában nem megjelölt postai
szolgáltatóhelyeken az elektronikus feladójegyzéken feltüntetett küldemények
feladása során az azok adatait tartalmazó - az elektronikus feladójegyzéken
történő rögzítést követően kinyomtatott - papíralapú feladójegyzéket 2
példányban, továbbá az elektronikus feladójegyzék beküldésének Posta által
történt befogadását tartalmazó visszaigazolást is papíralapú formában a Posta
rendelkezésére kell bocsátani.

Egyéb feladási feltételek

Vakok írását tartalmazó küldeményt a Posta csak abban az esetben köteles
felvenni, ha azt nyitott, a tartalom megvizsgálására alkalmas állapotban adják
át. A vizsgálatot követően a Posta a küldeményt lezárja, továbbítja és
kézbesíti.
A küldemény címoldalán - lehetőleg a bal oldali részén - a feladóra vonatkozó
címzés alatt jól láthatóan "Vakok írása" feljegyzést is fel kell tüntetni.
Vakok írását tartalmazó küldeményt levélgyűjtő szekrény útján nem lehet
feladni. A levélgyűjtő szekrényben elhelyezett "Vakok írása" feljegyzéssel
ellátott postai küldeményt a Posta a honlapján közzétett ÁSZF 5.3. pontban
foglaltaknak megfelelően, hiányosan bérmentesített küldeményként kezeli.
A méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető (maximális méret
324x229x24 mm) belföldi viszonylatú vakok írását tartalmazó küldeményt a
Posta a kézbesítés helyére (címhely, postafiók) való tekintet nélkül kizárólag
könyvelt küldeményként veszi fel.
Az „Átfutási idő" alcímben foglalt átfutási idő teljesítésének megkísérlését
abban az esetben vállalja a Posta, amennyiben a küldemények a postai
szolgáltatóhelyen az ügyféltérben kihelyezett hirdetményen a tárgynapi
továbbításra megjelölt időpontig kerülnek feladásra.
A külön írásba foglalt szerződéssel rendelkező ügyfelek esetében ezen
túlmenően az „Átfutási idő" alcímben foglalt átfutási idő teljesítésének
megkísérlését abban az esetben is vállalja a Posta, ha a küldemények
a) a postai szolgáltatóhelyen a külön írásba foglalt szerződésben
meghatározott időpontig;
b) a Posta honlapján közzétett ÜZEMSZERŰEN MŰKÖDŐ FELVÉTELI HELYEK
dokumentumban feltüntetett felvételi helyek esetében az ott megjelölt
átvételi időn belül kerülnek feladásra.

Igénybe vehető többlet- és kiegészítő szolgáltatások

Díjmentes: AJÁNLOTT, ÉRTÉKNYILVÁNÍTÁS, TÉRTIVEVÉNY, POSTAI LEZÁRÁS
A feltételekről bővebben a WWW.POSTA.HU elérhetőségen lehet tájékozódni.
A szolgáltatás külön díj megfizetése nélkül tartalmazza a POSTATECHNOLÓGIAI
ÉLETÚT-KÖVETÉS többletszolgáltatást, amennyiben a küldemény könyvelt
küldeményként kerül feladásra.
Nemzetközi viszonylatba feladásra szánt vakok írását tartalmazó küldemény
valamint a hozzá kapcsolódó többlet- és kiegészítő szolgáltatások
országonkénti feladási feltételeiről az ORSZÁGLAPOK ad tájékoztatást, a
levélküldeményre vonatkozó feltételek figyelembevételével.

Termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb információk

A vámköteles tartalmú küldemény feladása nem minden esetben keletkeztet
a címzett részére - a küldemény kézbesítését megelőzően teljesítendő -
vámfizetési kötelezettséget, mivel ez a küldemény címzése szerinti ország
által az adott küldeményben elhelyezett tartalomra vonatkozóan alkalmazott
vámkezelési szabálytól függ.
A küldeményazonosító ismeretében belföldi és nemzetközi viszonylatba
feladott könyvelt küldemény postai kezelésével kapcsolatos INFORMÁCIÓK a
Posta honlapján elérhetőek.
A panasz és kártérítésre vonatkozó információk a Posta honlapján közzétett
ÁSZF 7. és 9. pontjaiban találhatóak, azzal, hogy a Posta honlapján közzétett
ÁSZF 9.1.3. pont 2) bekezdésében foglalt kártérítési átalány megállapításakor
a Posta
a) legfeljebb 2 kg tömegű postai küldemény esetén az azonos tömegű és
ugyanazon többletszolgáltatásokkal feladott elsőbbségi és nem
elsőbbségi levél (levelezőlap, képes levelezőlap) esetén;
b) 2 kg-ot meghaladó tömegű postai küldemény esetén az azonos
tömegű és ugyanazon többletszolgáltatásokkal feladott MPL
postacsomag esetén
fizetendő szolgáltatási díj összegét veszi figyelembe a számítás során.Kézbesítés:
A Posta honlapján közzétett ÁSZF 6. pont
A Posta honlapján közzétett POSTALISTA „T" oszlopában informatikai
ellátottsággal rendelkezőként feltüntetett postai szolgáltatóhelyeken és az e
postai szolgáltatóhelyek KÉZBESÍTÉSI TERÜLETÉN végzett, sikertelen
kézbesítési kísérletek vonatkozásában a Posta az ajánlott
többletszolgáltatással feladott küldeményről - az elektronikus feladójegyzék
egyedi nyilvántartási száma, a vonalkódos küldeményazonosító, a sikertelen
kézbesítés dátuma, valamint a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével - a
feladót az általa az elektronikus feladójegyzéken megadott e-mail címen értesíti.
Nemzetközi viszonylatba feladott küldemények esetében a rendeltetési hely
szerinti országban az e szolgáltatás teljesítése érdekében a Postával
közreműködő külföldi postai szolgáltató által vállalt kézbesítési szabályok
szerint, melyről a külföldi postai szolgáltató általános szerződési feltételei adnak további tájékoztatást.

Átfutási idő:

Statisztikai módszertan alapján számított tájékoztató jellegű információ,
amelyről a részletes tájékoztatás a Posta honlapján közzétett ÁSZF 11. pontjában található. Nemzetközi viszonylatba feladott küldemények átfutási
idejéről az ORSZÁGLAPOK ad tájékoztatást.
A vámárut tartalmazó küldemények esetében a vámhatósági intézkedés ideje a Posta által tájékoztató jellegű információként meghatározott átfutási idő időtartamába nem számít bele.

A termékhez/szolgáltatáshoz igénybe vehető egyéb szolgáltatások és teljesítésének feltételei

A Posta honlapján közzétett ÁSZF 6.2. pont 9) bekezdése alapján szervezet
számára címzett vagy ilyennek tekintett címzésű külföldről Magyarországra
érkezett saját kézbe többletszolgáltatással feladott könyvelt levélküldeményt
a Posta az erre irányadó általános - a többletszolgáltatás speciális
rendelkezéseinek teljesítése nélkül - feltételeknek megfelelően kézbesíti.

doboz alja
oldal alja