ugrás a lényegre   ugrás a hírekre
Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

Menü

Jogszabályok változásai

2011. február 07. 10:53

Néhány aktuális információ, hogy jobban nyomon lehessen követni a jogszabályok változásait, kivonatként a legfontosabbak

Sokan várták a gázfogyasztás támogatásáról szóló rendeletet

A Kormány módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet, a 333/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletével.

A jogosultsági időszakot 2011. április 30-ig meghosszabbították. A módosítás viszont nem érintette a rendelet azon előírását, miszerint : "A támogatás megállapítása iránti kérelmet legkésőbb 2010. február 28-áig lehet benyújtani.". Tehát a támogatottak köre nem bővülhet még akkor sem, ha valaki időközben jogosulttá válna szociális helyzetére való tekintettel.

További kedvezőtlen változás, hogy a gázfogyasztás esetén a támogatás mértéke 68 000 MJ-ről, nagycsaládos háztartás esetében 136 000 MJ-ről - a 2011. január 1-jétől 2011. április 30-áig terjedő időszakra - legfeljebb 40 800 MJ, nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 81 600 MJ hőmennyiségre csökken.

A fentiek szerint módosult és a 2010. december 31-én fennálló támogatási jogosultságokat új határozatban nem állapítják meg, illetve azt kérelmezni sem kell.

Csak a nyugellátások és a rehabilitációs járadék emelkedik

A Kormány december 30-án közzé tette a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szóló 353/2010. rendeletét, amelynek alapján

1./ 2011. január 1-jétől 0,6 százalékkal kell emelni az

  • az öregségi nyugdíjat,
  • a rokkantsági nyugdíjat,
  • a baleseti rokkantsági nyugdíjat,
  • a rehabilitációs járadékot,
  • az özvegyi nyugdíjat,
  • az árvaellátást,
  • a baleseti járadékot,

amely után 2010. novemberében egyösszegű kifizetést folyósítottak. Az időközi emelés, tehát 2010. január 1-jei hatályú emelésnek minősül.

2./ 2011. január 1-jétől - az 1./ pont szerinti emelést - további 3,8 százalékkal kell emelni a 2011. január 1-jét megelőző időponttól megállapított ellátások
esetében.

3./ Ha egy személy részére egyidejűleg több ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön kell az 1./-2./ pont szerint emelni.

4./ A 2011. január hónapra járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani.

5./ Megjegyzések:

a) Az 1./ pontban felsorolt ellátások közül, csak azokat emeltem ki, amelyek a legjellemzőbbek.

b) Az összesen 4,4 %-os emelés nem terjed ki az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emelésére. Ebből következően - már harmadik éve - a fogyatékossági
támogatás mértéke sem változik.

c) Január 1-jéig nem jelent meg rendelet a rokkantsági járadéknak, a vakok személyi járadékának emeléséről. Valószínűleg ezen ellátások emelése is elmarad.

Új minimálbér

A 337/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet előírásai alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum az alábbiak szerint alakul:

1./ A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2./ A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése
esetén 2011. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 78 000 forint, órabér alkalmazása esetén 449 forint.

3./ A 2./ pontban meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 94 000 forint, órabér alkalmazása
esetén 541 forint.

4./ Részmunkaidő esetén a havi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni.

5./ A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2011. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

Emelkedik az ápolási díj havi összege

Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg

a) 100%-a, ha a hozzátartozó állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi,

b) 130%-a, ha a hozzátartozó a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi,

c) 80%-a, ha a hozzátartozó 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 62. § (8) bekezdése értelmében, az ápolási díj havi alapösszege 2011. évben
29 500 forint.

Öregségi teljes nyugdíjra jogosult az a nő,
aki legalább negyven év szolgálati idővel rendelkezik

A 2010. évi CLXX. Törvény Módosította a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvényt. Ennek eredményeként:

1./ Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik.

2./ Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

3./ A 2./ pont alapján az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal
szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.

4./ A 3./ pontban előírt jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy
évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

A fenti jogszabályok kivonatát dr. Nagy Sándor készítette.

doboz alja
oldal alja